مبلغ صورتحساب میان دوره
 شماره تلفن:
شناسه قبض :
شناسه پرداخت :
مبلغ قابل پرداخت :
تا تاریخ :
تا ساعت :
با ورود شماره تلفن ثابت خود ضمن اطلاع از مبلغ میان دوره صورتحساب نسبت به پرداخت سریع آن از طریق 1818 اقدام نمائید